Algemene Voorwaarden

Download een PDF-versie

SWE (Schoon Water Expert) Aquasystemen
ingeschreven in het handelsregister:
Arno’s montage service K.v.K nr 57753342

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt SWE Aquasystemen Nederland aangeduid met “SWE” en worden de (rechts)personen en vennootschappen,
die een overeenkomst met SWE beogen en/of tot stand brengen, aangeduid met “afnemer”.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere koopovereenkomst op afstand en iedere daarmee samenhangende rechtsverhouding,
(alles) hierna te noemen ‘overeenkomst’. Uitsluitend door SWE schriftelijk aanvaarde afwijkingen van (bepalingen van) deze algemene voorwaarden
kunnen geldig zijn. Algemene voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing.
1.3. Nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staan aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van
deze algemene voorwaarden niet in de weg. SWE en de afnemer zullen in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen van deze algemene
voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.
Artikel 2 – Aanbod en overeenkomst
2.1. Ieder aanbod van SWE geschiedt vrijblijvend en kan door SWE worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen 5 werkdagen na de kennisneming
door SWE van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten, in het kader van een aanbod door SWE verstrekte adviezen en
niet uitsluitend tot de afnemer gerichte (algemene) informatie binden SWE niet.
2.2. Een overeenkomst kan uitsluitend tot stand komen door schriftelijke kennisgeving door SWE aan de afnemer per post, e-mail van de aanvaarding van
een bestelling of de uitvoering van een bestelling van de afnemer door SWE. Uitsluitend de hiervoor in dit artikel
2.2. bedoelde kennisgeving respectievelijk de factuur voor de uitvoering van de bestelling wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer
te geven.
2.3. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst gelden uitsluitend na kennisgeving door SWE aan de afnemer van de aanvaarding van die
wijzigingen en/of aanvullingen per post, e-mail. SWE is dus niet verplicht de overeenkomst (met de afnemer) te wijzigen en/of aan te vullen.
2.4. Indien SWE en de afnemer gelijktijdig of ongelijktijdig meer dan één overeenkomst tot stand brengen, komt daardoor geen nieuwe overeenkomst
tot stand.
2.5. SWE heeft het recht de overeenkomst door derden te laten uitvoeren, onverminderd de aansprakelijkheid van SWE voor de uitvoering van de
overeenkomst.
2.6. De afnemer heeft het recht de overeenkomst tot de (beoogde) aflevering te annuleren, tenzij de overeenkomst SWE verplicht een voor de afnemer
(afzonderlijk) bestelde of te bestellen zaak te leveren. Indien de afnemer de overeenkomst voor de (beoogde) aflevering (rechtsgeldig) annuleert, is
de afnemer niets aan SWE verschuldigd. Indien de afnemer reeds een vooruitbetaling heeft gedaan, zal SWE het vooruitbetaalde uiterlijk binnen 30
dagen aan de afnemer terugstorten.
Artikel 3 – Aflevering en afname
3.1. Indien geen andere plaats van levering is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken door SWE op de plaats van de onderneming van SWE .
SWE is niet verplicht zaken af te leveren op een andere plaats dan de overeengekomen plaats. SWE heeft het recht leveringsverplichtingen in delen na
te komen.
3.2. Levering en aflevering van zaken door SWE geschiedt na betaling door de afnemer van de voor (levering van) die zaken verschuldigde geldsommen.
3.3. Door SWE kenbaar gemaakte termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op basis van bij het tot stand komen van de overeenkomst aan SWE bekende
gegevens, vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en zullen door SWE zoveel mogelijk in acht worden genomen. SWE komt door het
enkele overschrijden van een termijn niet in verzuim en aan het enkele overschrijden van een door SWE kenbaar gemaakte termijn kan de afnemer niet
het recht ontlenen om de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Termijnen gelden niet indien die niet in acht kunnen worden genomen door
na het tot stand komen van de overeenkomst buiten de macht van SWE ingetreden omstandigheden.
3.4. De afnemer, die de overeenkomst als consument is aangegaan, heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, indien en
voor zover SWE zaken niet heeft geleverd en sinds de totstandkoming van de overeenkomst 30 kalenderdagen zijn verstreken.
3.5. De afnemer is verplicht te leveren zaken volgens de overeengekomen termijnen af te nemen. Indien geen termijn is overeengekomen, is de afnemer
verplicht om de te leveren zaken op eerste verzoek van SWE af te nemen. Door schending van de hiervoor in dit artikel 3.5. bedoelde verplichtingen is
de afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim.
3.6. Onverminderd artikel 6 zijn door SWE te leveren zaken voor risico van de afnemer met ingang van het moment waarop de afnemer of een hulppersoon
van de afnemer de feitelijke macht over deze zaken heeft respectievelijk met ingang van het verzuim van de afnemer om door SWE te leveren zaken af
te nemen.
3.7. Door SWE kenbaar gemaakte afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, modellen en/of monsters vormen uitsluitend algemene informatie.
De afnemer kan geen rechten ontlenen aan verschillen tussen geleverde zaken en algemene informatie.
3.8. De afnemer is verplicht de deugdelijkheid van door SWE afgeleverde zaken bij de aflevering te controleren en SWE bij de aflevering van vermoedelijke
ondeugdelijkheid van de afgeleverde zaken in kennis te stellen. Zaken, die de afnemer of een hulppersoon van de afnemer 7 kalenderdagen na de aflevering zonder bezwaar heeft behouden of eerder geheel of ten dele in gebruik heeft genomen, bewerkt, verwerkt of in de macht van anderen heeft
gebracht, worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.
3.9. Onverminderd artikel 5 is SWE zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht door de afnemer aan SWE geretourneerde zaken aan
te nemen. Het aannemen van door de afnemer geretourneerde zaken impliceert niet de erkenning door SWE van de reden van het retourneren.
Door de afnemer aan SWE geretourneerde zaken blijven voor risico van de afnemer en de afnemer is de overeengekomen prijzen en tarieven
verschuldigd, totdat SWE de afnemer voor deze zaken heeft gecrediteerd. Indien SWE geretourneerde zaken niet aanneemt, is de afnemer verplicht
door SWE in verband met geretourneerde zaken gemaakte kosten aan SWE te vergoeden.
3.10. Schademeldingen en reclamaties dienen binnen 24 uur na levering door afnemer aan SWE bekend gemaakt te worden. Schademeldingen en
reclamaties welke na 24 uur worden gemeld, kunnen door SWE niet in behandeling worden genomen. Afnemer heeft de plicht de geleverde goederen
direct na ontvangst, en tenminste binnen 24 uur, te controleren op eventuele schades en de goede werking van het product. Goederen met
beschadigde verpakkingen dienen door de klant niet geaccepteerd te worden.
Artikel 4 – Prijs en betaling
4.1. De kosten van uitvoering van door de afnemer verzochte en door SWE aanvaarde wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn voor
rekening van de afnemer. Indien zich bij het uitvoeren van de overeenkomst ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst niet voorziene
moeilijkheden voordoen, zijn de daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van de afnemer.
4.2. Facturen van SWE dienen te worden voldaan overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Indien geen betalingstermijn is vermeld dient de factuur voor de aflevering te worden voldaan. Een factuur is (eerst) voldaan als SWE het totaalbedrag ervan heeft ontvangen.
4.3. Indien de afnemer een verschuldigde geldsom niet binnen de geldende termijn heeft betaald, is de afnemer met ingang van de vervaldatum zonder
ingebrekestelling in verzuim en over de openstaande geldsom een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van het door de Europese Centrale Bank
vastgestelde promessedisconto, vermeerderd met 3% per jaar en minimaal de wettelijke rente. In het hiervoor in dit artikel 4.5. bedoelde geval is de
afnemer bovendien het bedrag van de door SWE te maken kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte – waaronder de niet-geliquideerde
proceskosten – aan SWE verschuldigd. De kosten van rechtsbijstand buiten rechte bedragen 10% van de openstaande geldsom en de vertragingsrente
met een minimum van EUR 75,00 exclusief BTW.
4.4. SWE heeft het recht betalingen van de afnemer (ondanks andersluidende vermeldingen van de afnemer ) eerst te laten strekken tot voldoening van
vorderingen, die niet voortvloeien uit de overeenkomst en van vorderingen, die voortvloeien uit tekortkomingen van de afnemer in de uitvoering van
uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.
4.5. De afnemer heeft niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens SWE op te schorten en/of te verrekenen met (betalings)verplichtingen van SWE
jegens de afnemer.
4.6. Indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen jegens SWE niet volledig of binnen de geldende betalingstermijn nakomt, heeft SWE het recht haar
verplichtingen jegens de afnemer volledig op te schorten en/of niet na te komen.
4.7. De afnemer is verplicht een door SWE ten aanzien van een betalingsverplichting van de afnemer verzocht voorschot binnen 10 kalenderdagen na het
verzoek van SWE aan SWE te betalen.
4.8. Alle door SWE gedane aanbiedingen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en invoerfouten.
4.9. Indien een artikel besteld dient te worden, behoudt SWE zich het recht voor eventuele prijsstijgingen aan de afnemer door te berekenen. SWE zal de
afnemer vooraf op de hoogte brengen van eventuele prijsstijgingen. Afnemer heeft het recht de overeenkomst in het geval van een prijsstijging te
ontbinden.
Artikel 5 – Voorbehoud van eigendom en rechten
5.1. Alle door SWE aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van SWE, totdat alle door de afnemer krachtens de overeenkomst voor geleverde en
nog te leveren zaken verschuldigde geldsommen en de in verband met niet correcte uitvoering van de overeenkomst verschuldigde geldsommen,
waaronder krachtens artikel 4.5. verschuldigde geldsommen, volledig aan SWE zijn betaald. De afnemer is niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van
zaken, waarop het hiervoor in dit artikel 6.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust en is verplicht belanghebbenden (waaronder beoogde
rechtverkrijgenden) van die beschikkingsonbevoegdheid in kennis stellen.
5.2. Krachtens de overeenkomst te leveren of te verlenen rechten worden door SWE steeds aan de afnemer geleverd respectievelijk verleend onder de
opschortende voorwaarden dat de daarvoor aan SWE verschuldigde geldsommen en de in verband met niet correcte uitvoering van de overeenkomst
verschuldigde geldsommen, waaronder krachtens artikel 4.5 verschuldigde geldsommen, volledig aan SWE zijn betaald. De afnemer is niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van rechten, die onder de hiervoor in dit artikel 6.2 bedoelde opschortende voorwaarden zijn geleverd respectievelijk
verleend en is verplicht belanghebbenden (waaronder beoogde rechtverkrijgenden) van die beschikkingsonbevoegdheid in kennis te stellen.
Artikel 6 – Dienstverlening
6.1. SWE is niet verplicht (krachtens de overeenkomst geleverde) zaken te installeren en/of te onderhouden.
6.2. Indien SWE (krachtens de overeenkomst geleverde) zaken installeert en/of onderhoudt is de afnemer daarvoor door SWE op basis van haar tarieven
vastgestelde geldsommen verschuldigd en zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
Artikel 7 – Aansprakelijkheid en schadevergoeding
7.1. Onverminderd dwingend geldend recht zijn aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van SWE beperkt door de artikelen
8.2 tot en met 8.3. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op door de afnemer op onrechtmatige daad van SWE gebaseerde vorderingen.
Hulppersonen van SWE hebben het recht jegens de afnemer een beroep op de artikelen 8.1 tot en met 8.5 te doen.
7.2. SWE is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld van SWE aan SWE toe te rekenen tekortkomingen. Als aan SWE toe te rekenen tekortkomingen worden in ieder geval niet beschouwd gedragingen van hulppersonen, gebruik van (ongeschikte) hulpzaken en levering van zaken die in
geval van gebruik tot schade (kunnen) leiden.
7.3. Een verplichting van SWE tot schadevergoeding is beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag van de geldsom, die de afnemer krachtens de
overeenkomst (voor de betrokken zaak) aan SWE verschuldigd is. Als directe schade worden niet beschouwd, gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde
winst, (gevolgen van) verlies van tijd en/of gegevens en ander nadeel dan vermogensschade.
7.4. Aansprakelijkheid van SWE kan uitsluitend ontstaan nadat de afnemer SWE onverwijld na de levering of (bij een bij de levering niet waarneembare
tekortkoming) onverwijld binnen 24 uur na het constateren van de tekortkoming deugdelijk in gebreke heeft gesteld en SWE gedurende een redelijke
termijn in de gelegenheid heeft gesteld de tekortkoming te zuiveren.
7.5. De afnemer zal SWE vrijwaren van vorderingen, die (mede) voortvloeien uit gebruik van door SWE geleverde zaken.
7.6. Indien door hulppersonen van SWE ten behoeve van de afnemer werkzaamheden buiten een onderneming van SWE en/of met door de afnemer
beschikbaar gestelde materialen worden verricht, rust op de afnemer tegenover die hulppersonen de in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek bedoelde
verplichting en aansprakelijkheid, terwijl de afnemer SWE zal vrijwaren voor vorderingen van die hulppersonen, die (mede) voortvloeien uit het
niet-nakomen door de afnemer van de in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek bedoelde verplichtingen door de afnemer.
Artikel 8 – Overmacht
8.1. Indien SWE door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd het uitvoeren van de overeenkomst geheel of ten dele
op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien SWE door overmacht blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht
de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen.
8.2. Indien SWE door overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft de afnemer jegens SWE geen recht op uitvoering
van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.
8.3. Overmacht is in ieder geval aan de orde in geval van een tekortkoming van hulppersonen van SWE , gebruik van ongeschikte (hulpzaken), uitoefening
van rechten door derden, productiestoringen, werkonderbrekingen en bovenmatig ziekteverzuim van werknemers, overheidsmaatregelen en weersomstandigheden.
Artikel 9 – Algemeen
9.1. Aanbiedingen van en overeenkomsten met SWE worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Het verdrag der Verenigde Naties inzake
internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is op aanbiedingen en overeenkomsten met SWE niet van
toepassing.
9.2. Alle rechtsvorderingen en andere bevoegdheden jegens SWE verjaren en/of vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de afnemer
bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de rechtsvorderingen respectievelijk bevoegdheden.
9.3. Indien SWE een niet Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden hanteert en tussen de Nederlandstalige versie en niet Nederlandstalige
versie verschillen bestaan, is uitsluitend de Nederlandstalige versie bindend.